Algemene voorwaarden voor eenmanszaak Gert Voordeckers met ondernemingsnummer BE0888018766

Commerciële namen: De Ik-factor, De IK-factorie, Meer energie dan voor jouw burn-out, Gert Voordeckers Coaching en Training

 

De éénmanszaak Gert Voordeckers (hierna GVCT genoemd – wat staat voor Gert Voordeckers Coaching & Training) heeft haar maatschappelijke zetel in de Truyenlandstraat 12 te 3600 Genk, België. Zij werkt onder ondernemingsnummer & btwnummer BE0888018766. De commerciële benamingen waaronder zij professioneel actief is, zijn De Ik-factor, De IK-factorie, Meer energie dan voor jouw burn-out en Gert Voordeckers Coaching & Training.

De éénmanszaak GVCT biedt voornamelijk advies, coaching & trainingen aan.​

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst tussen GVCT en andere partijen. Deze versie dd 26/12/2018 vervangt alle voorgaande versies.

Artikel 1 : Inschrijvings – en betalingsvoorwaarden.

​1.1. Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. Naar de algemene voorwaarden wordt verwezen op de website. De voorwaarden zijn dus vrij opvraagbaar en gemakkelijk en ruim toegankelijk. Voor GVCT verlopen alle inschrijvingen  via de website of andere sociale media kanalen zoals facebook, instagram, linkedin. Uitzonderlijk krijgt de klant persoonlijk een link via email toegestuurd.

1.2. GVCT gaat mee met haar tijd en aanvaardt dus, naast email, ook inschrijvingen via (opsomming is niet exhaustief) Facebook, Whatsapp, sms… Dat betekent uiteraard ook dat een inschrijving via die wegen betalingsverplichtingen met zich meebrengt.  Een inschrijving is pas definitief na aanvaarding door GVCT.

1.3. De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 125) als schadebeding.

1. 4. Bij een betaling in termijnen worden de facturen automatisch verstuurd. Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.

1.5. De factuur wordt altijd verstuurd via mail. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

Artikel 2: Verkoop op afstand/verkoop op het internet

​2.1. De klant heeft altijd het recht om zijn/haar wettelijke rechten die hij/zij kan putten uit een verkoop op afstand in te roepen. Dit impliceert dat een klant ten allen tijde tot 14 dagen na aankoop kosteloos kan afzien van de aankoop. Dit gebeurt schriftelijk en kan gericht worden tot de gekende adressen (post en email).
2.2. De klant heeft volgens de artikelen rond verkoop op het internet uit het wetboek van Economisch recht geen recht op annulering/herroeping indien het een dienst/product betreft waarbij de klant ermee ingestemd om een overeenkomst (lees in dit geval aankoop via de website of andere kanalen) te sluiten voor de levering van digitale inhoud op een niet-materiële drager (downloaden). Het betreft dus onder andere de mogelijkheid tot inhoud online downloaden​​​​​​​.

Artikel 3 : Annulering door de klant

3.1. Een annulering gebeurt bij voorkeur per email, maar kan uitzonderlijk ook via andere communicatiemiddelen als sms, whatsapp of een Facebook bericht aan de Facebook pagina.

3.2. Annuleert een klant tot 30 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant 50% verschuldigd van het totaalbedrag.  Annuleert de klant minder dan 14 kalenderdagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.

3.3. De klant heeft volgens de artikelen rond verkoop op het internet uit het wetboek van Economisch recht geen recht op annulering/herroeping indien het een dienst/product betreft waarbij de klant ermee ingestemd om een overeenkomst (lees in dit geval aankoop via de website) te sluiten voor de levering van digitale inhoud op een niet-materiële drager (downloaden). Het betreft dus onder andere de mogelijkheid tot inhoud online downloaden​​​​​​​.

3.4. Abonnementen kunnen tot 10 kalenderdagen voor de vernieuwing worden opgezegd met een mailtje naar de gekende mailadressen. Indien je deze termijn niet respecteert, ben je een bijkomende termijn  abonnementsgeld verschuldigd en blijf je ook toegang behouden.

3.5. Een klant kan een persoonlijke sessie bij GVCT annuleren tot 48u op voorhand. Indien de klant later annuleert, wordt er voor deze sessie geen andere datum voorzien binnen het traject & is de betaling verschuldigd.

Artikel 4: Annulering door GVCT

​Bij annulering door GVCT wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulering kan voorkomen als er niet voldoende deelnemers zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht. Ook individuele sessies kunnen wegens ziekte/familiale omstandigheden/ overmacht verzet worden. De dienstverlening wordt dan opgeschort tot nader orde en wordt terug aangevangen op het ogenblik GVCT hiertoe in staat wordt geacht. Opschorting van de dienstverlening geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 5: Stopzetting door de klant​

Indien de klant tijdens een workshop, cursus, live dag, retreat of 1 op 1 – traject beslist om te stoppen, zowel online als offline, is altijd het volledige bedrag verschuldigd. Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen of indien er gekozen werd voor een abonnement.  Dit geldt voor alles georganiseerd door GVCT.

Artikel 6 : Producten

6.1. De bestelde producten worden verstuurd na betaling.
6.2. In alle prijzen is de verzending in België éénmalig inbegrepen. Gaat de klant de zending niet tijdig ophalen bij het postkantoor, dan wordt de zending opnieuw verstuurd na betaling van de verzendkosten door de klant. De klant staat zelf in voor de verzendkosten naar het buitenland.

​Artikel 7 : Gebruik online programma’s.

7.1. Bij gebruik van de online programma’s krijgt de klant persoonlijk toegang. Indien er een besloten Facebook groep als extra dienst beschikbaar is, krijgt de klant ook daar persoonlijk toegang toe. Persoonlijk betekent uitsluitend bestemd voor de klant.
Bij misbruik (zoals het doorgeven van deze links aan anderen, het delen van de login, het delen van de inhoud van de academie zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van GVCT, onrespectvol /discriminerend… taalgebruik…) wordt de klant met onmiddellijke ingang de toegang ontzegd.
7.2. GVCT behoudt zich het recht voor de betaalde abonnementsgelden in dat geval niet terug te storten. GVCT behoudt zich bovendien het recht voor het dossier in geval van schade over te maken aan haar raadsman.

Artikel 8 : Klachten

8.1. Eventuele klachten over de dienstverlening dienen per aangetekend schrijven te worden gemeld ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na cursus, workshop of coachsessie.
8.2. De klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.
8.3. De schadevergoeding waartoe GVCT mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaal factuurbedrag van de klant.

​Artikel 9 : Disclaimer

​9.1. Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant uitdrukkelijke toestemming voor om een (online) cursus, programma, traject te mogen volgen. Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.
9.2. Coaching is niet bedoeld om therapie of een medische behandeling van welke aard dan ook te vervangen. Coaching is bovendien een tweerichtingsverkeer. Het is bedoeld om de klant in beweging te zetten. De juiste instelling om aan een traject, cursus of programma te beginnen is dan ook belangrijk. Persoonlijke ontwikkeling & de implementatie van adviezen is altijd de eigen verantwoordelijkheid van de klant.
9.3. Coaching is niet bedoeld om het werk van de klant over te nemen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen. Dit laatste kan enkel voor specifieke opdrachten zoals daar kunnen zijn social media berichten schrijven, nieuwsbrieven schrijven en algemene voorwaarden opstellen.
9.4. De klant wordt steeds door GVCT of een medewerker (persoonlijk) begeleid, zij het online of off line.
9.5. GVCT heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst, traject of product te weigeren.
9.6. Alle documenten (al dan niet juridisch), teksten, concepten,…  op de websites gemaakt door en van GVCT zijn auteursrechtelijk beschermd. Zo ook de volledige inhoud van de online programma’s. Het is niet toegestaan hier iets van te gebruiken/kopiëren/reproduceren/verspreiden. Elke inbreuk wordt juridisch opgevolgd.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van GVCT is altijd beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.

Artikel 11: Privacy​

11.1. Hoe GVCT omgaat met de gegevens  van de klant wordt uitdrukkelijk beschreven in deze privacy-verklaring.
11.2. GVCT beheert de  gegevens van een klant zoals het een goede huisvader betaamt.

​​Artikel 12 – Jurisdictie

12.1. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van andere bepalingen.
12.2. In geval van betwistingen : alle geschillen die voortspruiten uit deze koop-verkoopovereenkomst vallen onder de bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken. Geschillen die onder de bevoegdheid vallen van de Vrederechter zullen beslecht worden door de Vrederechter te Genk,  tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

12.3. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van GVCT.